Privacy Policy

Privacy Statement Stichting Boxtel Vooruit

Stichting Boxtel Vooruit verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant zijn. In dit privacy statement geven we antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Boxtel Vooruit en de hieronder vallende werkgroepen. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Dat zijn gegevens die iets over iemand zeggen. Bijvoorbeeld de naam, adres, geboortedatum, 
e-mailadres en telefoonnummer(s). Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar iemand herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een adres of e-mailadres of een voornaam in combinatie met een geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 

Van wie verwerkt Stichting Boxtel Vooruit persoonsgegevens? 

Stichting Boxtel Vooruit verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie ze direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

  • Bestuursleden en Vrijwilligers van de werkgroepen van Stichting Boxtel Vooruit  
  • Mensen die interesse tonen in Stichting Boxtel Vooruit (Vrienden van…)
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar Stichting Boxtel Vooruit een relatie mee heeft, zou willen krijgen of heeft gehad 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

Alle werkgroepen van Stichting Boxtel Vooruit verwerken persoonsgegevens in de eigen administratie. De werkgroep waartoe je behoort of een relatie mee hebt, verwerkt de persoonsgegevens. 

Waarvoor verwerkt Stichting Boxtel Vooruit persoonsgegevens? 

Als iemand (bestuur)lid wordt van Stichting Boxtel Vooruit of aan de slag wil gaan als vrijwilliger of een andere relatie aan wil gaan, zijn persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we iemand op de juiste wijze benaderen en zorgdragen voor een verzekering. 

Als (bestuur)lid, vrijwilliger of relatie van Stichting Boxtel Vooruit, willen we iemand goed van dienst kunnen zijn. De naam en adresgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om contact te onderhouden en informatie te verstrekken over de activiteit, waarvoor iemand zich heeft aangemeld. Ook als er via de website een vraag gesteld wordt, verwerken we gegevens om iemand zo goed mogelijk te kunnen helpen. 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om personen en/of groepen te informeren over een nieuwe activiteit van een werkgroep, of centraal vanuit Stichting Boxtel Vooruit. Wil je niet (meer) benaderd worden? Dan kan men dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken. 

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor Stichting Boxtel Vooruit gegevens verwerkt. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom donateurs, statistische (website) analyses, enzovoorts. 

Verwerkt Stichting Boxtel Vooruit ook bijzondere persoonsgegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras en huidskleur. 

Stichting Boxtel Vooruit verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als dat moet op basis van de wet, na persoonlijke toestemming of op verzoek van een persoon zelf. In dat laatste geval verwerkt Stichting Boxtel Vooruit allen deze gegevens als deze noodzakelijk zijn voor onze activiteiten. 

Stichting Boxtel Vooruit controleert actief of gegevens, die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer ook niet bewaard worden.

Hoe gaat Stichting Boxtel Vooruit met persoonsgegevens om? 

Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. 

  • Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 

De bestuursleden en verantwoordelijke bestuursleden van de desbetreffende werkgroep van de activiteit waarvan je onderdeel uitmaakt bent, kunnen gegevens inzien. Binnen een werkgroep, kunnen leden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij iemand aangegeven heeft dat zijn/haar gegevens geheim zijn) in de deelnemers- en planningslijsten. Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De gegevensbeheerder van de werkgroep, kan gegevens aanpassen. 

  • Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting Boxtel Vooruit

Indien Stichting Boxtel Vooruit gegevens voor een ander doel wil gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren. Dan kan dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als iemand zich aanmeldt voor een activiteit en er daarvoor contactgegevens vanuit een andere werkgroep worden opgehaald. Stichting Boxtel Vooruit kan, mag  en zal geen gegevens uitwisselen met externe partijen. 

  • Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 

Gegevens gerelateerd aan deelneming van activiteiten worden in beperkte vorm na 
uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het Stichting Boxtel Vooruit met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde termijnen. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Boxtel Vooruit gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

Kan ik zien welke gegevens Stichting Boxtel Vooruit van mij verwerkt? 

Dit is mogelijk door contact op te nemen met iemand van het bestuur van Stichting Boxtel Vooruit.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Boxtel Vooruit kun je terecht bij het bestuur via secretariaat@boxtelvooruit.nl. 

OPT-OUT 

Eventuele nieuwsbrieven zijn voorzien van een optie tot “afmelden”, zodat je automatisch uit het mailingbestand wordt verwijderd. Als je geen prijs stelt op informatie van Stichting Boxtel Vooruit, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van persoonlijke gegevens, vernemen we dit graag. In dat geval wordt de desbetreffende werkgroep geïnformeerd, zodat men kan reageren op het verzoek. 

Wijzigingen privacy beleid

Stichting Boxtel Vooruit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Het verdient aanbeveling om het privacy beleid te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacy beleid opvragen via secretariaat@boxtelvooruit.nl.

Stichting Boxtel Vooruit